Met grote zorgvuldigheid zijn we drukdoende om het reglement op te stellen. Dit wordt zo spoedig mogelijk hier geplaatst.

Algemene voorwaarden:

Restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk. Echter bij afgelasting van het evenement vanwege overheidsmaatregelen ( zoals Covid-19 maatregelen) zal het inschrijfgeld worden teruggestort minus €5,00 administratie kosten.

Vrijwaring:

De website www.vlucht1418.eu  is een initiatief van de vzw Team Kempen met als doel om deelnemers te informeren over het evenement Vlucht 14-18 Turnhout Uden en via de website de mogelijkheid bieden om digitaal in te schrijven voor deelname aan de Vlucht 14-18 Turnhout Uden. De gegevens, die hiermee worden verzameld zijn opgenomen in het privacy beleid van de vzw Team Kempen met maatschappelijke zetel te Turnhout.
Team Kempen vzw neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en onderhoud van de op deze site ontworpen informatie. De informatie is algemene informatie en hier kunnen geen rechten aan ontleent worden.
Deze website biedt links naar externe websites van aanbieders en sponsoren. Team Kempen is niet aansprakelijk voor de inhoud van internetsites die worden verwerkt van de website van www.teamkempen.be & www.vlucht1418.eu
Het auteursrecht van deze websites en alle informatie binnen deze websites bij vzw Team Kempen. Het is dan ook niet toegestaan ​​om de website van onderdelen daarvan elektronisch te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen aan te brengen zonder schriftelijke toestemming van Team Kempen vzw.

Reglement Vlucht 14-18

Art. 1
De Vlucht 14-18 wordt georganiseerd door Team Kempen vzw maatschappelijke zetel Tijl en Nelestraat 49 b5 – 2300 Turnhout België.

Art. 2
Vlucht 14-18 Turnhout Uden is een wandeltocht zonder klassement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.

Art. 3
Inschrijving en annulering geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door vzw Team Kempen worden bepaald. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Inschrijving is enkel in orde mits betalen van het startgeld, hiervoor krijg je een bevestigingsmail.

De deelnemers hebben de vrije keuze om zich in te schrijven voor de 50- of 100-miles

Art. 4
Onder wandelen, lopen, joggen of marcheren wordt verstaan het zich voorwaarts te begeven.
Toegestaan indien nodig:

  • Gebruik te maken van een wandelstok of kruk(en)
  • Gebruik te maken van een rolstoel (G-sporter)
  • Bij snelwandelen: Nordic walking (exerstriding, pole-walking en/of  poletrekking) en/of in looppas voort te bewegen.

Art. 5
Passeren is enkel toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor de andere wandelaars/deelnemers.

Art. 6
De deelnemer dient de aangegeven route te volgen.

Art. 7
Tijdens Vlucht 14-18 Turnhout Uden is het de deelnemers verboden:

  • Zich aanstootgevend of gevaar zettend te gedragen of te kleden.
  • Reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Team Kempen vzw.
  • Geluiddragers mee te voeren die in redelijkheid hinder kunnen opleveren voor de andere deelnemers.
  • Voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor de andere deelnemers.

Art. 8
Gebruik van degelijke kleding (naaktlopen is verboden)

Art. 9
Aanwijzingen van de organisatie, politie, brandweer, en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd:

  • Wetgeving België: De plaats van de voetganger op de openbare weg wordt geregeld door art 42 van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende van het algemene reglement op de politie van het wegverkeer (staatsblad van 9 december 1975). Onder openbare weg verstaat man alle wegen, grote of kleine, die voor publiek open staan. De bermen, voetpaden en sloten/grachten worden hieronder begrepen.
  • Wetgeving Nederland: De verkeerswet 1994 en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Beide wetgevingen blijven van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders opgegeven.

Art. 10
Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het eventuele gebruik door Team Kempen vzw van zijn foto’s, film en dergelijke zoals beschreven in de privacyverklaring van Team Kempen vzw.

Art. 11
Team Kempen vzw op geen enkele wijze verantwoordelijk of (gedeeltelijk) aansprakelijk kan gesteld worden voor ongevallen en/of ziekte van een deelnemer/supporter.

Art. 12
Team Kempen vzw niet aansprakelijk kan gesteld worden voor verlies en/of diefstal, iedere deelnemer draagt zorg voor zijn eigen bezittingen.

Art. 13
Team Kempen vzw behoudt zich het recht voor de route, start-, aankomst en bevoorradingsposten te wijzigen geheel of gedeeltelijk. Dit omwille van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en) en dit in redelijkheid niet anders mogelijk is.

Art. 14
Team Kempen vzw conformeert zich aan alle van overheidswege opgelegde coronamaatregelen die tijdens dit evenement van toepassing zouden kunnen zijn. De deelnemers dienen zich dan ook te houden aan de mogelijke maatregelen opgelegd door de overheid.

Art. 15
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Vlucht 14-18 in opdracht van Team Kempen vzw. Deze zorgen ervoor het reglement voor iedere deelnemer van toepassing is.

Art. 16
Met het inschrijven voor de Vlucht 14-18 verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met de voorwaarden en het reglement.